Kinderopvang Haarlem onderscheidt zich met goede pedagogische kwaliteit welke continu intern en extern gescreend wordt. Naast de twee interne kwaliteitsmetingen heeft ook een extern onderzoekbureau NCKO (Nederlands consortium Kinderopvang Onderzoek) de kwaliteit gemeten. De resultaten hiervan laten het beeld zien van sterke pedagogisch medewerkers die boven het landelijk gemiddelde scoren. Daar zijn wij trots op en dat willen we ook zo houden!

Pedagogisch beleid

Wat willen wij kinderen bieden? Over deze vraag hebben we met alle medewerkers van Kinderopvang Haarlem nagedacht en hebben we 5 uitgangspunten geformuleerd.

Vertrouwen – Zelf – Samen – Ontdekken – Plezier

De basis is vertrouwen: kinderen groeien en ontwikkelen als ze vertrouwen hebben, in zichzelf en in de wereld om hen heen. Om het vertrouwen te versterken, zodat kinderen zich veilig voelen, proberen medewerkers zich te verplaatsen in de wereld van het kind. Wat is zijn/haar behoefte? Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich gezien en gehoord voelen, dat ze het naar hun zin hebben, zich op hun gemak voelen en lekker in hun vel zitten. Kinderen voelen zich veilig door de positieve basishouding van de medewerker -  je bent altijd welkom, ik ben er altijd voor je – en ook door de herkenning: de ruimte, de kinderen, de medewerkers, het dagritme, de rituelen.

Wanneer kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen, kunnen ze vol vertrouwen denken: ik ben belangrijk, wat ik vind en voel is goed, ik kan al veel, ik mag fouten maken en ik kan nog heel veel leren. Medewerkers geven de kinderen veel ruimte om hun autonomie te ervaren, door ze veel mogelijkheden te geven mee te doen. Door alleen of met hulp te oefenen met bv aankleden, opruimen en eten ontwikkelen ze een positief gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Ook meedenken is belangrijk voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld: voelen dat je ideeën gehoord worden en dat je inbreng serieus genomen wordt. Kinderparticipatie bij de kleinsten betekent goed kijken en luisteren naar wat kinderen willen, terwijl de ouderen kinderen actief uitgenodigd worden mee te denken over de inrichting – aankleding, programma - van de opvang.

Groepsopvang betekent dat kinderen altijd samen op de groep zijn, waardoor ze veel kansen hebben om te leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Medewerkers ondersteunen en stimuleren de sociale ontwikkeling door veel mee te spelen, door goed naar kinderen te kijken en hun gedrag positief te benoemen. Spelenderwijs ervaren kinderen dat andere kinderen ook gevoel hebben, ze oefenen zich te verplaatsen in een ander, te communiceren met elkaar, te wachten op elkaar, ruimte te maken voor elkaar en te delen. Samenspelen biedt ook mogelijkheden om te oefenen met zorgen voor elkaar, elkaar te troosten bij verdriet en samen oplossingen zoeken wanneer je met hetzelfde speelgoed wil spelen. Bij de wat oudere kinderen gaat het ook over de meer complexe kant van vriendschappen, zoals groepsdruk en buitensluiten. De medewerkers ondersteunen kinderen in het ontwikkelen van sociale weerbaarheid, zoals het leren grenzen stellen, nee-zeggen en voor jezelf opkomen.

Van nature zijn kinderen nieuwsgierig, ze zijn voortdurend aan het ontdekken en gebruiken hiervoor al hun zintuigen. Er is veel ruimte voor vrij spel, om kinderen de mogelijkheid te geven zelf te ontdekken wat ze leuk vinden om te doen. ‘Spelen’ is een ander woord voor ‘heel hard leren’, kinderen ontwikkelen zich door interactie met hun omgeving. Medewerkers organiseren de omgeving zodat kinderen uitgedaagd en gestimuleerd worden. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de initiatieven, de interesses en het ontwikkelingsniveau van het kind, is de betrokkenheid het grootst en wordt de ontwikkeling gestimuleerd. Op elke groep wordt ook dagelijks een activiteit en regelmatig workshops aangeboden om de verschillende ontwikkelingsgebieden (taal, denken, voelen, motoriek) te stimuleren.

En dan is het natuurlijk ook nog belangrijk dat er plezier is: dat kinderen met plezier komen, dat ze plezier hebben en dat medewerkers met plezier werken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het pedagogisch beleid van Kinderopvang Haarlem.