Privacy

Met privacygevoelige gegevens van kinderen en ouders wordt zorgvuldig omgegaan. De afspraken zijn vastgelegd in het privacyreglement.

Het doel van dit reglement is om te waarborgen dat op zorgvuldige, inzichtelijke én controleerbare wijze wordt omgegaan met persoonsgegevens. Bij persoonsgegevens van kinderen en hun ouders gaat het om:

  • gegevens die verzameld worden in het kader van inschrijving, plaatsing en facturatie; 
  • zorggegevens die betrekking hebben op de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van het kind en die verzameld worden om goede opvang te kunnen bieden. 

Persoonsgegevens worden bewaard in afgesloten kasten. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers voor wie dat uit hoofde van hun functie nodig is. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt als er sprake is van een wettelijk voorschrift en/of van een situatie waarin de veiligheid van het kind in gevaar is (of kan zijn).