Medezeggenschap ouders

Ouders hebben recht op kwalitatief goede kinderopvang en moeten vanuit dat principe ook mee kunnen praten over de kwaliteit van de opvang. Om de opvang zo optimaal mogelijk te laten verlopen zijn er daarom goede afspraken gemaakt over de medezeggenschap van ouders.

Bij Kinderopvang Haarlem wordt de medezeggenschap van ouders uitgeoefend via oudercommissies en centrale ouderraad. Oudercommissies zijn verbonden aan een of enkele locaties en behartigen de belangen van de kinderen en ouders van die locatie(s). Het gaat daarbij om locatiespecifieke onderwerpen, bijvoorbeeld de (brand)veiligheid op de locaties, het pedagogisch werkplan en het activiteitenaanbod voor de kinderen. De centrale ouderraad vertegenwoordigt alle oudercommissies als het gaat om onderwerpen die voor alle ouders van de hele organisatie van belang zijn (zoals wijziging van de tarieven, de openingstijden en het algemeen voedingsbeleid).

Door actief mee te denken en advies uit te brengen werken oudercommissies en centrale ouderraad mee aan kwalitatief goede kinderopvang.

De wettelijke adviesbevoegdheden en de afspraken over het lidmaatschap en de samenstelling van de oudercommissies en centrale ouderraad staan vermeld in het medezeggenschapsreglement.
Daarnaast is er een huishoudelijk reglement waarin staat beschreven hoe het adviestraject loopt en welke adviesorgaan - oudercommissie of centrale ouderraad - adviesbevoegd is.

Zowel de centrale ouderraad als de oudercommissies komen op voor de belangen van ouders. Zij kunnen dit alleen goed doen als er voldoende actieve ouders zijn die lid willen zijn van een oudercommissie of de centrale ouderraad. Omdat veel ouders het druk hebben met allerlei werkzaamheden kampen oudercommissies en de centrale ouderraad regelmatig met een ledentekort. Ouders die interesse hebben worden dan ook van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de oudercommissie van hun kindercentrum of met de leden van de centrale ouderraad !

Voor de contactgegevens van de centrale ouderraad klikt u hier.

De contactgegevens van de oudercommissies treft u aan bij de locaties.